pl pl pl
Individual charts
Individual natal chart & interpretation 40 euros/150 zł
Additional chart 30 euros/120 zł
1 session of coaching (astrocoaching) 90 min (life, telephone, skype) 25 euros/100 zł

Relationship charts
Business 50 euros/200 zł
Partnership 50 euros/200 zł
Family 50 euros/200 zł
Friendship 50 euros/200 zł
Other 50 euros/200 zł


email: astro@astrocoaching.pl
linia
Tworzenie stron www.stronki.pl